Questions Fréquentes
Ireo Fanontaniana mipetraka matetika - Mode de transmission / Fomba fifindrana

Q.F. - Mode de transmission / Fomba fifindrana
Ahoana ny fomba fifindran’ny VIH?

Amin’ny fomba samihafa no ifindran’ny tsimokaretina VIH:

  • Ny firaisana ara-nofo tsy voaaro ifanaovan’ny olona mitondra ny tsimokaretina (na lahy sy vavy, n any lahy samy lahy)
  • Amin’ny alalan’ny rà na lio
  • Avy amin’ny reny amin’ny zaza